ARCHIWUM » Projekty » projekty uchwał z 2005 r.
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Gminy Stanisławów

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
druk nr 176
DRUK Nr. 176
Rady Gminy Stanisławów Projekt
UCHWAŁA Nr XXX/.... /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5,6 i 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84 z poźn. zm.) Rada Gminy postanawia co następuje:
§1.
Ustala się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej:
l. Od l m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części:
1) mieszkalnych, 0,56 zł.
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,10 zł.
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, 8,58 zł.
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych, 3,71 zł.
5) pozostałych :
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego, 4,15 zł.
b) domków letniskowych, 6,17 zł.
c) innych budynków pozostałych. 14,15 zł
2.Od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
3.Od l m2 powierzchni gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, 0,68 zł.
2) pozostałych:
a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, 0,16 zł
b) innych pozostałych 0,16 zł.
§2.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
l. 200m2 powierzchni użytkowej w budynkach mieszkalnych lub ich częściach oraz wyodrębnionych lokalach mieszkalnych z wyjątkiem powierzchni zajętych pod działalność gospodarczą,
2. pomieszczenia w budynkach. które przeznaczone są na prowadzenie stacji schładzania mleka,
3. budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy, OSP i wspólnot wiejskich, z wyłączeniem dzierżawionych,
4. grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr” (droga) będące w posiadaniu rolników indywidualnych,
5.osoby fizyczne i prawne na okres 6 miesięcy rozpoczynające na terenie gminy działalność gospodarczą po raz pierwszy.
§3.
Uchyla się uchwałę nr XX/149/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2006r.
Wnioskodawca Wójt Gminy Wojciech Witczak
Więcej »
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego
DRUK Nr. 177
Rady Gminy Stanisławów Projekt
UCHWAŁA Nr XXX /… /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 i 7 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,poz.l682 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia co następuje:
§1-
Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r.( M.P. Nr 62,poz.868) w wysokości 131,35 zł za l m3, jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Stanisławów.
§2.
Zwalnia się z podatku leśnego grunty będące we władaniu wspólnot wiejskich i OSP.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od l stycznia 2006r.
Wnioskodawca Wójt Gminy Wojciech Witczak
Więcej »
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego
DRUK Nr. 177
Rady Gminy Stanisławów Projekt
UCHWAŁA Nr XXX /… /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna, jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 i 7 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200,poz.l682 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia co następuje:
§1-
Przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005r.( M.P. Nr 62,poz.868) w wysokości 131,35 zł za l m3, jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Stanisławów.
§2.
Zwalnia się z podatku leśnego grunty będące we władaniu wspólnot wiejskich i OSP.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od l stycznia 2006r.
Wnioskodawca Wójt Gminy Wojciech Witczak
Więcej »
Projekt uchwaływ sprawie określenia zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów oraz terminó
druk nr 178
DRUK Nr.178
Rady Grmny Stanisławów
Projekt
UCHWAŁA Nr XXX/ /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie określenia zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów oraz terminów płatności.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2002r. Nr 9,poz.84 z późn.zm.) Rada Gminy postanawia co następuje:
§1
Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 50 zł. od jednego psa.
§2
1. Podatek należy uiścić bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tym terminie w ciągu 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Natomiast w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego.podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy.w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca ,w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§3.
Wpłaty podatku należy dokonywać bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Stanisławowie.
§4.
Zwalnia się z podatku posiadacza jednego psa znajdującego się w samodzielnym gospodarstwie domowym.
§5.
Traci moc uchwała nr III/16/02 Rady Gminy Stanisławów z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru podatku od posiadania psów oraz terminów płatności
§6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2006r.
Wnioskodawca Wójt Gminy Wojciech Witczak


Więcej »
Projekt uchwały w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 o
od środków transportowych na rok 2006 obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku Druk nr 179
Więcej »
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Stanisławów
Druk nr 181
DRUK Nr 181.
Rady Gminy Stanisławów
UCHWAŁA NR........./05
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Stanisławów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. znz) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U.Nr 62 poz. 628 z późn.zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§1-
Uchwala się „Program ochrony środowiska dla gminy Stanisławów" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy
Załącznik do uchwały
Więcej »
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho
DRUK NR 182
Rady Gminy Stanisławów
UCHWAŁA Nr XXX/…/05
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 27 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) jak również art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Więcej »
Projekt uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen
druk nr 182
DRUK Nr. 183
Rady Gminy Stanisławów
„Projekt"
UCHWAŁA Nr .......
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia ...............
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 11,12,13,14,16 i 17 położonych we wsi Choiny gm. Stanisławów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust.1 i 2, art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1.
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr 11,12,13,14,16 i 17 we wsi Choiny gm. Stanisławów określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Część graficzna planu miejscowego części wsi Choiny wykonana będzie na kopii map zasadniczych w skali 1:1000.
§3.
W planie miejscowym określone będzie :
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów,
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info