ARCHIWUM » Uchwały
Uchwały z 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXI/208/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXI/210/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXI/209/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2006.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXI/207/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXI/206/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/205/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 70 położonej we wsi Szymankowszczyzna gm. Stanisławów pod zabudowę produkcyjną.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/204/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 11,12,13,14,16 i 17 położonych we wsi Choiny gm. Stanisławów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/203/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2006 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXX/202/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/201/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanislawów na rok 2005.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXX/200/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolneń w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/ 199 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
w sprawie określenia stawki, zasad ustalania poboru i terminów płatności podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX /198 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2006 i zwolnień w tym podatku.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/ 197 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 listopada 2005r
w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2006.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX/196 /05 RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/193/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXVIII/190/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIX/195/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach: Retków, Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik oraz w części wsi Szymankowszczyzna i Czarna gm. Stanislawów.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIX/194/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/154/04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/192/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/191/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/190/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVIII/189/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XX/148/04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów na 2005 rok.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXVII/188/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 maja 2005r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dwóch radnych Rady Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/187/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolnego w Stanisławowie
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/186/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół w Pustelniku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/185/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnian 2005 r.
w sprawie dalszego funkcjonowania Zespołu Szkolnego w Ładzyniu
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/184/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/183/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Miejscowości Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/182/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/181/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Retków gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/180/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzxennego części wsi Ładzyń gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/179/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/178/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/177/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/162/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/176/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/175/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/174/05 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Stanisławów i gminnych jednostek organizacyjnych.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXIV/173/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowych nazw miejscowości w Gminie Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/172/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 marca 2005 r.
w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/171/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami: Stanisławowa, Legacza, Małego Stanisławowa, Retkowa i Prądzewa-Kopaczewa w sprawie obwodnicy Stanisławowa.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/170/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie wystąpienia do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/169/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie wystąpienia do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Gminy Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/168/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów, ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dyda
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/167/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/166/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/165/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego na sfinansowanie budowy wodociągu we wsi Ołdakowizna i Wólka Piecząca gm. Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/164/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsi Rządza i w części wsi Papiernia, gm. Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/163/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/162/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/161/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/160/05 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 stycznia 2005 r.
w sprawie wspólnej realizacji z Województwem Mazowieckim zadania pn.: "Budowa obwodnicy Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637".
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info