ARCHIWUM » Uchwały
Uchwały z 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/211/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006 roku
W sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXII/212/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 lutego 2006r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rządzy
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIII/213/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIII/214/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 kwietnia 2006r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIII/215/06 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 8 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIII/216/06 RADY GMINY W STANISŁAWOWIE z dnia 8 kwietnia 2006r.
w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII /217/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006r.
w sprawie zmiany granic sołectw Cisówka i Pustelnik.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXIII/218/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 roku
W sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/219/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad odpłatności za pomoc i zakres dożywiania osób z terenu gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/220/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXX1II/221/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08 kwietnia 2006r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/222/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 kwietnia 2006 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/223/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki nr 2416/8 o powierzchni 1405 m2, położonej w Stanisławowie, pod budowę komisariatu policji
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/224/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/225/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie podziału gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/226/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/228/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/229/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie nieodpłatnrego przejęcia gruntu pod drogę w Pustelniku.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/230/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu gm. Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/231/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Stanisławów na 2006 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/232/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/233/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie wprowadenia zmian do statutu gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXV/227/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 7 lipca 2006 r.
w sprawie uchwalenia harmonogramu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stanisławów w latach 2006-2010.
Więcej »
UCHWAłA NR XXXVI/234/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAłA NR XXXVI/235/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/236/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/129/97 Rady Gminy w Stanisławowie z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia "Programu wodociągowania i zaopatrzenia w wodę gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVI/237/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXVI/238/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Ładzyń
Więcej »
UCHWAŁA NR I/1/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR I/2/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR I/3/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stanisławów i wyboru ich przewodniczących
Więcej »
UCHWAŁA NR I/4/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 listopada 2006 r.
w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów oraz określenia przedmiotu ich działania
Więcej »
UCHWAŁA NR II/5/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR II/6/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2007.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/7/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2007 i zwolnień w tym podatku.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/8/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR II/9/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobie jej poboru.
Więcej »
UCHWAŁA Nr II/10/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia zmian do uchwały nr XX/153/04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Więcej »
UCHWAŁA Nr II/11/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/239/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXVII/2400/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2006
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXVII/241/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXVII/242/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie skarg mieszkanki gminy
Więcej »
UCHWAŁA Nr XXXVII/243/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie określenia zasad użyczenia nieruchomości gminnych
Więcej »
UCHWAŁA NR III/12/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie przez Komendę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim herbu gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR III/13/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stanisławów na rok 2007
Więcej »
UCHWAŁA NR III/14/06 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2007 rok.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info