Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicąSprawy obywatelskie


Wpisanie do ksiąg krajowych zdarzeń stanu cywilnego lub aktów sporządzonych za granicą


Podstawa prawna


Art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 roku Nr 161, poz. 1688 - z późniejszymi zmianami).
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty


Wypełniony formularz (druk) podania oraz odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty


Decyzja podlega opłacie w wysokości 50 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podania i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Gminy Stanisławów: Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 lub w kasie urzędu

Termin i sposób załatwienia


Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem.
W przypadku:
1. Aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu sporządzonego przez niemiecki urząd stanu cywilnego nie są przyjmowane dokumenty w formie "książeczki". Podstawę stanowi odpis z Familienbuch, odpis skrócony aktu lub też odpis międzynarodowy. 2. Wpisania aktu małżeństwa zawartego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wymagany jest odpis aktu małżeństwa, a także licencja na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli odpis nie zawiera danych umożliwiających identyfikację osób zawierających związek małżeński. Fakt zawarcia związku małżeńskiego musi być zarejestrowany we właściwym urzędzie miejscowym. 3. Wpisania aktu zgonu z Kanady podstawą do wpisania aktu jest odpis aktu zgonu wydany przez właściwy urząd, a nie dokument poświadczający pochówek. W przypadku wpisania kanadyjskiego aktu urodzenia wymagany jest odpis aktu urodzenia, a nie dokument wydawany zaraz po urodzeniu dziecka zawierający tylko imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka.
Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
* osoba, której akt dotyczy,
* wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.
Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające pełnomocnika do dokonania wpisu aktu oraz wydania odpisów aktu stanu cywilnego. Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. w pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Ponadto przy składaniu wniosku za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest podanie adresu pobytu stałego osób których akt dotyczy (w przypadku małżeństwa dotyczy obywateli polskich).
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
Średni rzeczywisty czas oczekiwania na rozpatrzenie podania wynosi 3 dni.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

Inne informacje


Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdy przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC72.5 KB POBIERZWniosek16.04.2008 11:4489

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 30.01.2009 11:36
Liczba wyświetleń : 222

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  22.04.2008 10:05pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  21.04.2008 10:56pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  16.04.2008 11:24pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info