ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2006 r.
Inne

„REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW”
Projekt

„REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w gminie oraz górne stawki opłat z tytułu świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w oparciu o przepisy ustawy z 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku (Dz.U. z 2005 r, Nr 236, poz. 2008 z późn.zm) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628z późn.zm.)

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach,
3) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk,
4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający zakład służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów (np. wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych itd.), stacje zlewne odpadów ciekłych,
5) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającą wydane przez wójta gminy, na terenie, której zakład lub przedsiębiorca będzie działał, zezwolenie na świadczenie usług związanych ze zbiórką i transportem odpadów komunalnych lub opróżnianiem i transportem nieczystości ciekłych,
6) nieruchomościach - należy przez to rozumieć zabudowane lub nie zabudowane grunty stanowiące odrębny przedmiot własności jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot wartości,
7) jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej oraz jednostkę organizacyjną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
8) właścicielach nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty władające nieruchomościami,
9) nieczystościach ciekłych - rozumie się ścieki gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalniach.
§ 3. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli nieruchomości,
2) kierowników budów,
3) jednostki organizacyjne,
4) zarządców.Rozdział 2

Zadania władz samorządowych

§ 4.
1. Władze gminy tworzą warunki do utrzymania czystości i porządku w gminie a w szczególności poprzez:
a) organizowanie selektywnej zbiórki, segregowanych odpadów i zagospodarowania odpadów przydatnych do wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi podejmującymi się tego rodzaju działalności,
b) ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych na odpady w rejonach ruchu pieszego,
c) zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk.
2. Władze gminy propagują zachowania proekologiczne ludności oraz tworzą warunki do rozwoju edukacji ekologicznej.
3. Prawo kontroli przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz zasad określonych w niniejszej uchwale posiadają osoby upoważnione przez Wójta Gminy Stanisławów oraz inne organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 3

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego

Obowiązki właścicieli nieruchomości
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do:
a) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości,
b) wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych,
c) segregowania i gromadzenia odpadów w workach i usuwanie ich w należyty sposób poprzez przekazanie jednostce wywozowej,
d) wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków,
e) koszenia trawy rosnącej pomiędzy granicą nieruchomości a chodnikiem,
f) usuwania chwastów, zarośli i koszenia trawy z terenu nieruchomości,
g) uprzątnięcia ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz terenu bezpośrednio przyległego do nieruchomości, służącego do ruchu pieszego,
h) usuwania nawisów, sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
i) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.
2. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek naprawiania i utrzymywania w należytym stanie technicznym ogrodzeń nieruchomości.
2. Do obowiązków właściciela należy utrzymywanie w dobrym stanie technicznym umożliwiającym swobodny przepływ wody mostków przy wjazdach.
3. Zabrania się porzucania wraków pojazdów mechanicznych w miejscach przypadkowych.
4. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów stanowiących własność komunalną poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody zarządzającego obiektem.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty usługowe służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania aby zapobiec ich przepełnieniu.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.
§ 8. 1. Mycie i naprawa pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie na terenie, do którego właściciel pojazdu posiada tytuł prawny.
2. Powstające ścieki należy odprowadzać do kanalizacji lub gromadzić w szczelnych szambach; ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
§ 9. Na terenie gminy , mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku , zabrania się:
1) spalania odpadów ( za wyjątkiem odpadów roślinnych) na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
2) niszczenia trawników, zieleńców, urządzeń do zbierania odpadów, tablic ogłoszeń,
3) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
5) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 4

Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 1100l,
3) worki,
4) kontenery.
§ 10.Odpady komunalne , zbierane w sposób selektywny , należy gromadzić w następujący sposób:
1. odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
1) właściciel może je składać w przydomowym kompostowniku, tak żeby nie było to uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości,
2. odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne:
1) składane są do odpowiednich worków,
3. odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania należy je wystawiać w określone dni na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na inne miejsce , z którego odbierane są przez jednostkę wywozową.
4. Odpady budowlane i zielone na indywidualne zlecenie i za odpłatnością są składowane w kontenerze dostarczonym przez uprawniony podmiot.
§ 11. 1. Gromadzenie odpadów komunalnych, które powstają na terenie nieruchomości dokonywane będzie w szczelnych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem workach, w miejscach niedostępnych dla psów, kotów i innych gryzoni.
2. Nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do przydomowej oczyszczalni ścieków, gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
3. Odpady komunalne powstające w gminnych jednostkach organizacyjnych gromadzone są w sposób selektywny w pojemnikach, kontenerach, lub workach.
4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych, a zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.
§ 12. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.
§ 13. 1. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawiać w dniach określonych przez firmę wywozową, w łatwo dostępnych miejscach zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do worków w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.
§ 15. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie.
§ 16. 1. Do gromadzenia odpadów ulicznych stosuje się kosze na odpady rozmieszczone odpowiednio do natężenia ruchu pieszego. Rodzaj i ich usytuowanie ustala wójt gminy.
§ 17. 1. Zabrania się gromadzenia w workach śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.
Rozdział 5

Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz opłaty z tytułu świadczenia takich usług

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości, w tym mieszkańcy obiektów wielomieszkaniowych obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w kolorowych workach oznaczonych napisami:
papier
szkło
tworzywa sztuczne
złom.
2. Wywozu komunalnych odpadów z terenu nieruchomości dokonywać będzie jednostka wywozowa w odpowiednich workach z nadrukiem po zawarciu umowy.
3. Wywóz tak zgromadzonych odpadów odbywać się będzie co najmniej raz w miesiącu. Szczegółowy terminarz wywozu dla każdej miejscowości zostanie ustalony przez jednostkę wywozową w formie harmonogramu zaakceptowanego przez Wójta Gminy i podanego do publicznej wiadomości.
4.Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne są odbierane dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem przez jednostkę wywozową.
5.Odpady komunalne zmieszane muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych w harmonogramie z częstotliwością co najmniej raz w miesiącu.
6. Koszty wywozu, w które zostanie wkalkulowana cena worków określone będą przez jednostkę wywozową. Wybór firmy wywozowej świadczącej te usługi następuje w drodze przetargu publicznego, przeprowadzonego przez Gminę.
7. Właściciele nieruchomości przy zlecaniu wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zobowiązani są do korzystania wyłącznie z usług jednostki wywozowej uprawnionej, posiadającej zezwolenie Wójta Gminy.
8. Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy zobowiązane są do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów oraz nieczystości ciekłych z uprawnioną jednostką wywozową, w której będą określone ilości i rodzaj odpadów lub ścieków oraz częstotliwość bądź termin wywozu.

Zasady rozliczania usług i unieszkodliwiania odpadów oraz opłaty związane z usuwaniem odpadów

§ 19. 1. Ustala się następujące, normatywne ilości odpadów komunalnych produkowanych przez jedną osobę w ciągu tygodnia:
a) .....kg jako ilość podstawowa
b) .....kg dla osób zamieszkujących na nieruchomościach, na terenie których prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wraz z ich odbiorem przez firmę wywozową bądź też właściciele prowadzą kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie.
2.Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.Nr 151 poz. 716 z późn.zm).
§ 20. Ustala się następujące zasady rozmieszczania worków na odpady komunalne drobne na terenie nieruchomości:
1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się znajdować co najmniej jeden zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 21. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych.
2. Właściciel nieruchomości, który do oczyszczania pochodzących z jej terenu nieczystości płynnych zastosował lokalne urządzenie oczyszczające o potwierdzonej odpowiednimi atestami skuteczności działania może, dla spełnienia wymogu udokumentowania legalnego usunięcia odpadów, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawić pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków bądź, jeśli uzyskanie takiego pozwolenia nie jest wymagane, oficjalne świadectwa jakości eksploatowanych urządzeń lub opinię biegłego tę jakość stwierdzającą.
§ 22. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z jednostką wywozową, świadczącą usługi w tym zakresie, posiadającą zezwolenia wójta gminy, lub z Gminą Stanisławów, która odbiór odpadów zleci firmie wywozowej.
2. Koszty odbioru odpadów komunalnych pokrywa właściciel nieruchomości.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania na żądanie osoby upoważnionej przez Wójta:
a) pisemnej umowy z jednostką wywozową posiadającą zezwolenie wójta gminy na świadczenie usług wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów,
b) dowodów płatności za świadczenie tych usług.
4. Właściciel ma obowiązek przechowywania dokumentów opłat za usługi asenizacyjne i usługi usuwania odpadów komunalnych przez okres 12 miesięcy.
§ 23. 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na korzystanie z usług odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w następujących wysokościach:
a) odbiór odpadów komunalnych ......... zł za ..........
b) odbiór i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych ........zł za 1m3.
2. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania posegregowanych odpadów komunalnych w następujących wysokościach:
a) odbiór odpadów komunalnych........zł za.....
3. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych workach odpadów:
a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) metal,
d) szkło.

Rozdział 6

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych , do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione


§ 24.System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych biodegradacji,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych biodegradacji.

Rozdział 7


Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 25. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia.
2. Osoby wymienione w pkt 1 są zobowiązane do poddawania zwierząt szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie oraz ewentualnej obserwacji na warunkach określonych przez lekarza weterynarii w przypadku skaleczenia bądź pogryzienia człowieka.
3. Obserwacji psa dokonuje lekarz wet. na koszt właściciela.
4. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada właściciel.
5. Zakazuje się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
6. Każdy właściciel lub opiekun psa jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego szczepienie psa osobie upoważnionej w razie kontroli.
§ 26. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu).
Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 26. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
b) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory,
c) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 27. 1. Nie wprowadza się zakazu utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.

Rozdział 9

Zasady szczegółowe

§ 28. 1. Na terenie gminy Stanisławów zabrania się:
a) spalania odpadów,
b) niszczenia drzew i krzewów,
c) zanieczyszczania miejsc publicznych i prywatnych w tym lasów i dróg,
d) wypalania traw.
2. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych np. liści, drobnych gałęzi, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie nie narusza odrębnych przepisów.
§ 29. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zakładów opieki zdrowotnej szkół i placówek oświatowych, placówek kulturalnych są objęte w przypadku pojawienia się plagi gryzoni obowiązkową deratyzacją.
Deratyzację winny wykonywać przedsiębiorstwa posiadające specjalistyczne środki do jej wykonywania.

Rozdział 10

Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regulaminu

§ 30. Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie podlega karom przewidzianym w art. 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info