ARCHIWUM » Projekty » projekty uchwał z 2005 r.
Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy

Druk nr 171
Część opisowa do informacji
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok.


Rada Gminy Stanisławów na XXIII Sesji w dniu 21 lutego 2005 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2005.

Uchwalony plan dochodów ogółem wyniósł 10 727 277 zł., w tym:
• środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiły kwo-tę 936 521 zł.,
• dochody własne gminy planowano w wysokości 9 790 756 zł.

Natomiast uchwalony plan wydatków ogółem wyniósł 10 979 481 zł., gdzie na zadania zleco-ne gminie ustawami przypada kwota 936 521 zł., zaś na zadania własne 10 042 960 zł.

W ciągu I półrocza 2005 r. w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzając:
• zwiększenie planu dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 000 zł.,
• zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 45 720 zł., jak również wydatków w tym zakresie,
• zwiększenie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 129 000 zł. w związku z likwidacją środków specjalnych w szkołach i włączenie realizacji tych za-dań, tzn. żywienie w stołówkach szkolnych do budżetu gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na rok 2005 przedstawia się następująco:
• ogółem plan dochodów budżetu wyniósł 10 905 997 zł., w tym:
- plan dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 940 521 zł.,
- plan dochodów własnych wyniósł 9 965 476 zł.,
• ogółem plan wydatków budżetu stanowi kwotę 11 158 201 zł., w tym:
- plan wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wyniósł 940 521 zł.,
- plan wydatków na zadania własne wyniósł 11 158 201 zł.

W planie dochodów gminy zabezpiecza się kwotę 859 519 zł. na spłatę:
- rat pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW na budowę wodociągu w kwocie – 358 800 zł.,
- rat kredytu zaciągniętego na budowę gimnazjum w kwocie 222 200 zł.,
- rat kredytu na budowę drogi Papiernia-Rządza – 186 019 zł.,
- pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w kwocie
92 500 zł.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w wysokości 1 111 723 zł. zostaną sfinansowane następującymi przychodami:
- przychody z zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągu we wsiach: Rządza, i części wsi Papiernia – 262 023 zł.,
- przychody z zaciągniętego preferencyjnego kredytu na budowę wodociągu we wsiach Ołda-kowizna i Wólka Piecząca – 760 000 zł.,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 89 700 zł.
Realizację dochodów budżetu w I półroczu 2005, w pełnej kwalifikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia.
Zaplanowane na 2005 rok dochody w wysokości ogółem 10 905 997 zł., zostały zre-alizowane w kwocie 5 636 411 zł., w tym otrzymane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 475 602 zł., tj. 50,57% wykonania planu (940 521 zł.). Natomiast dochody własne zostały wykonane w kwocie 5 160 809 zł. na plan 9 965 476 zł., co stanowi 51,79% realizacji planu.


Główne źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1 700 zł (rozdz. 01095) zrealizowano dochody w kwocie 1 846 zł. i są to dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowiec-kie, których płatność przypada w I półroczu. Ponadto w dziale tym (rozdz. 01010) przekaza-no ponownie do budżetu niewykorzystane w terminie do 30.06.2005 r. niewygasające wydat-ki z roku 2004 r., które dotyczyły prac projektowych i geodezyjnych budowy wodociągu we wsiach: Zalesie, Suchowizna, Goździówka i Pustelnik.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - w dziale tym zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży wody w kwocie 135 000 zł. zostały zrealizowa-ne w wysokości 50 165 zł., tj. 37,16% planu:
- odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 199 zł.,
- wpłaty od mieszkańców za przyłacza wodociągowe wpłynęły w kwocie 201 808 zł., co sta-nowi 25,23% planowanych środków (800 000 zł.). Budowa wodociągu we wsiach: Ołda-kowizna i Wólka Piecząca zakończona zostanie w II półroczu b.r. Dlatego też wpłaty za przyłącza (w większości) uiszczają mieszkańcy również w II półroczu b.r. Ponadto w roz-dziale tym zaplanowano 30%-towe wpłaty mieszkańców dalszego etapu wodociągowania, którego realizację planuje się również w II półroczu b.r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - na plan 344 000 zł. wpłynęła kwota 44 456 zł., co stanowi tylko 12,92% realizacji planu.

Należności w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – to:
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości, planowane na kwotę 6 000 zł., wpłynęły w wyso-kości 5 894 zł.,
- z tytułu czynszów najmu i dzierżawy, planowane w wysokości 38 000 zł., wykonano w kwocie 23 653 zł., tj. 62,24%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, planowane w kwocie 300 000 zł., wyniosły 13 950 zł., co stanowi 4,65% wykonania planu.
Z planowanych do sprzedaży 10 działek budowlanych zastała sprzedana tylko jedna działka. To miało największy wpływ na tak niską realizację dochodów w tym dziale (na-stępny przetarg ogłoszono na dzień 31.08.2005 r.).
- rozliczenie z lat ubiegłych (§ 0970) – 909 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów wyniosły 32 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 62 761 zł. wykonanie stanowi kwotę 33 521 zł., tj. 53,41% planu.
Dochodami tego działu są:
- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 33 257 zł. (plan 61 761), ponadto w rozdziale tym wpłynęła w kwocie 239 zł. pięcioprocentowa prowizja z tytułu pobieranej opłaty za wydawane dowody osobiste.
- w rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dochodami są tu rozliczenia z lat ubiegłych 25 zł. - wpły-wy za mapy powiatu mińskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - otrzymane dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, która wpłynęła ogółem w kwocie 480 zł. na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców (plan 960 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 500 zł.
Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej, która wpłynęła w 100-u procentach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na plan 3 021 947 zł. wpłynęła kwota 1 500 846 zł., co stanowi 49,66% wykonania planu. Jest to dział, w którym realizowane są wszystkie dochody podatkowe i w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
- rozdz. 75601 – 11 031 zł. to wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty - dochód realizowany jest przez Urząd Skarbo-wy. Wykonanie stanowi tylko 25,65% realizacji (plan 55 000 zł.). Na niską realizację ma wpływ fakt odchodzenia przez podatników do innych form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz odprowadzenie części należnego podatku na ubezpieczenie zdrowotne.
- rozdz. 75615 – wpłynęła tu kwota 582 976 zł. na plan 1 166 000 zł., co stanowi 50,00% planu. Dochody tego rozdziału dotyczą różnego rodzaju podatków płaconych przez osoby prawne. Szczegółowe rodzaje podatków i ich realizację zawiera załącznik Nr 1.
- rozdz. 75616 – wpłynęła kwota 410 758 zł. na plan 708 000 zł., co stanowi 58,02%. W tym rozdziale dochody dotyczą różnego rodzaju podatków i opłat lokalnych opłacanych przez osoby fizyczne i realizowane są zarówno przez Urząd Gminy jak i przez Urzędy Skarbowe.
Wyższa o 8,02%, w stosunku do upływu roku, realizacja dochodów wynika z tego, że niektó-rzy podatnicy płacili podatek od nieruchomości i podatek rolny za cały rok.
Dobrą realizację dochodów odnotowano w § 0430 (54,20%) z tytułu opłaty targowej oraz w § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn (64,26%). Poszczególne rodzaje podatków i ich realizację przedstawia załącznik Nr 1.
- rozdz. 75618 – w niniejszym rozdziale na dochód składają się:
- wpływy z opłaty skarbowej, które w I półroczu zamknęły się kwotą 14 448 zł. (na plan 29 000 zł.) tj. 49,82%,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, które stanowią kwotę 42 203 zł. (plan 62 000 zł.) tj. 68,07%.
- rozdz. 75621 – udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpłynęły w kwocie 438 554 zł., w tym:
• z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 992 447 zł. wpłynęła kwo-ta 424 671 zł., co stanowi 42,79% wykonania planu. Na niski procent wykonania tych dochodów ma wpływ sytuacja gospodarcza kraju, tj. wysokie bezrobocie. Jednak do-chody te w II półroczu z reguły są realizowane w większej wysokości niż w I półro-czu, dlatego też można sądzić, że zostaną zrealizowane w 100-u procentach. W analo-gicznym okresie roku ubiegłego stanowiły 39,73%, a więc poprawia się ich realizacja.
• z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na plan 20 000 zł. wpłynęła kwota 13 883 zł., co stanowi 69,42% wykonania planu. Na realizację dochodów w tym za-kresie Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Osiągnięty wynik może świadczyć o wyższych dochodach uzyskiwanych przez firmy, a co za tym idzie o pewnym ożywie-niu gospodarczym.
- rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - docho-dem w kwocie 876 zł. (plan 1 500 zł.) są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień po-datkowych.

Podsumowując realizację dochodów podatkowych należy również zaznaczyć, że na dzień 30 czerwca w całym dziale 756 odnotowano zaległości w różnych płatnościach podatkowych w kwocie 243 648 zł., które powinny wpłynąć na rzecz budżetu oraz nadpłaty w wysokości 149 246 zł..

Dział 758 – Różne rozliczenia - na plan 5 303 134 zł. realizacja wyniosła 3 100 677 zł., tj. 58,47%. Dochodami są tu różne części subwencji:
- część oświatowa subwencji wpłynęła w 61,54%, tj. w kwocie 2 408 544 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wpłynęła w kwocie 691 626 zł., tj. 50,00% planu,
- dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym 507 zł. (plan 6 000 zł.) wykonano w 8,45%. Na niski stopień realizacji tych dochodów miało wpływ nie zakładanie lokat terminowych ze względu na brak wolnych środków na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - na plan 85 188 zł. otrzymane dochody stanowią kwotę 48 308 zł. (56,71%). Ich realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następują-co:
- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dochodem jest tu:
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 413 zł. na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów kl. „I” szkół podstawowych z rodzin najuboższych. Ponadto zaplanowano tu kwotę 31 275 zł. jako dotację celową na remont budynku Szkoły Podstawowej w Stani-sławowie (wymiana okien) otrzymaną w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiej-skich.
- § 2390 – wpłynęła kwota 1 422 zł. jako pozostałość po likwidacji środków specjalnych.
Ponadto zaplanowano tu kwotę 9 000 zł. (§ 2700) z tytułu wpłat za żywienie w stołówce szkolnej w Ładzyniu, która będzie realizowana w II półroczu b.r.
- rozdz. 80104 – Przedszkola – kwota 12 198 zł. to dochody z tytułu opłaty stałej za przed-szkola oraz wpłaty za wyżywienie w przedszkolach (plan 41 500 zł.), które zostały zreali-zowane w 29,39%. Niski % realizacji wynika z faktu, że środki za wyżywienie wpłynęły już w II półroczu.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na plan 994 180 zł. wpłynęła kwota 507 989 zł., tj. 51,10% realizacji planu. Dochodem jest tu dotacja z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych gmi-nie ustawami:
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła kwota – 407 937 zł. (plan 810 000 zł.),
- na opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-mocy społecznej (rozdz. 85213) wpłynęła kwota 3 048 zł. (plan 6 300 zł.),
- na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęła kwota 30 380 zł. (rozdz. 85314) na plan 61 000 zł. oraz jako dotacja na zadania własne 10 800 zł. na plan 24 000 zł.,
- na wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła kwota 38 324 zł. na plan 72 000 zł.,
- na dofinansowanie dożywiania w szkołach i dla osób potrzebujących wpłynęła kwota 17 500 zł (plan 20 880 zł.)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 108 927 zł. wpłynęła kwota 71 032 zł. (65,21%) i w rozdz. 85401 są to:
- wpłata do budżetu środków pozostających na koncie po likwidacji środków specjalnych (stołówek) działających przy świetlicach szkolnych – 16 866 zł.,
- wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych – 48 509 zł.
Natomiast w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - na plan 9 427 zł. wpłynęła kwo-ta 5 657 zł. Jest to zadanie nowe realizowane od 2005r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan 47 700 zł. realizacja wyniosła 24 836 zł. i w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
- rozdz. 90003 –Oczyszczanie miast i wsi – na plan 43 000 zł. realizacja dochodów stanowi kwotę 23 020 zł., w tym:
- 22 923 zł. to wpływ opłat za zbiórkę odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków (§ 0830). W porównaniu do ubiegłego roku wzrost o 3 114 zł.,
- rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych – wpłynęła tu kwota 1 816 zł. z tytułu opłaty produktowej (plan 4 500). Są to środki z Urzę-du Marszałkowskiego za selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i odzyskiwanie surow-ców wtórnych

Podsumowując realizację dochodów w I półroczu 2005 r. należy stwierdzić, że za-mknęły się one w kwocie 5 636 411 zł. na plan 10 905 997 zł., co stanowi 51,68% ogólnego planu.
W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody zamknęły się kwotą 5 032 615 zł. na plan 10 572 298 zł., co stanowiło 47,60%. W porównaniu do roku ubiegłego nominalnie są one wyższe o 603 796 zł. i procentowo w porównaniu do planu wyższe o 4,80%.
Najniższą realizację dochodów przedstawiają:
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (wały) - 13 950 zł. na plan 300 000 zł.,
- wpłaty od mieszkańców na współfinansowanie przyłączy wodociągowych – plan 800 000 zł. realizacja 201 808 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2005 planowane ogółem w wysokości 11 158 201 zł. zrealizowano w wysokości 5 832 220 zł., co stanowi 52,27% wykonania planu.

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (część tabelaryczną zawierają załączniki Nr 2 i 2a) przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan 1 612 523 zł. wydatkowano 808 000 zł., co sta-nowi 50,11%. Wydatki tego działu realizowane są w następujących rozdziałach:
- rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – gdzie na plan 1 606 023 zł. wydatkowano 804 832 zł., tj. 50,11% planu. Największym wydatkiem zaplanowanym w tym dziale to: wydatki inwestycyjne na budowę wodociągów w gminie, tj.:
- budowa wodociągu we wsi Rządza i części wsi Papiernia - wydatkowano kwotę 227 719 zł.,
- budowa wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Piecząca – 531 168 zł.
- prace projektowe na dalsze wodociągowanie gminy w/g harmonogramu przyjętego przez Radę Gminy, tj. – projekt techniczny na budowę wodociągu we wsiach: Retków, Suchowi-zna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik – wydatkowano 15 373 zł.
Pozostałe wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem już istniejących wodociągów, które w I półroczu b.r. stanowią kwotę 30 572 zł., w tym:
- koszt energii elektrycznej zużytej na stacji uzdatniania wody to kwota 14 863 zł.,
- zakup części zamiennych do pomp S.U.W. i innych artykułów związanych z bieżącym utrzymaniem sieci – 1 717 zł.,
- dozór techniczny urządzeń na stacji uzdatniania wody – 1 103 zł.,
- opłata ubezpieczeniowa za urządzenia S.U.W. – 1 020 zł.,
- za zużycie wody we wsi Borek Czarniński – 3 870 zł.,
- instalacja alarmu i monitoring S.U.W. – 2 806 zł.,
- konserwacja sieci wodociągowej, uzupełnienie brakującego oznakowania – 4 496 zł.
- rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – wydatkowano kwotę 500 zł. na wyłapywanie bezdomnych psów.
- rozdz. 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 4 000 zł. to 2,00%-towy odpis od podatku rolnego na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej. W I półroczu przekazano na ten cel kwotę 2 668 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wydatkowano kwotę 92 909 zł. na plan 195 968 zł., tj. 47,41% planu i realizowane są w dwóch rozdziałach:
- rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – gdzie zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 25 000 zł. Na współfinansowanie budowy obwodnicy Stanisławowa. Na ten cel w I półroczu wydatkowano 191 zł na mapy.
- rozdz. 60016 – wydatki tego rozdziału są przeznaczone na drogi publiczne gminne i wynio-sły 92 718 zł., w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi operatora równiarki – 18 161 zł. (plan 40 135 zł.),
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych, gdzie na plan 50 000 zł. wydatkowano kwotę 19 572 zł.,
- posypywanie ulic piaskiem w czasie gołoledzi (zima 2004 – 2005) – 8 596 zł.,
- prace projektowe podziału działek. Wykonanie map i rozgraniczenie nieruchomości, za-liczka na poczet wizji lokalnej, wypisy z rejestru gruntów dróg gminnych – 13 985 zł.,
- zakup paliwa i części zamiennych do równiarki, odzieży roboczej dla pracownika oraz przepustów i cementu – 31 904 zł.,
- ubezpieczenie równiarki – 575 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatkowano tu kwotę 3 770 zł. (plan 32 500 zł.) na podział nieruchomości gminnych, ich wycenę i ogłoszenia o przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa - na plan 140 000 zł. wydatkowano 21 538 zł. za projekty indywidualnych decyzji o warunkach zabudowy działek, mapy do zagospodarowania prze-strzennego, plan rozwoju lokalnego dla gminy Stanisławów.
Jest tu również zaplanowana kwota na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla miejscowości Stanisławów, Pustelnik i Ładzyń, które to zadanie jest obecnie reali-zowane a płatność nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 750 – Administracja publiczna - na plan 1 324 260 zł. realizacja wydatków wyniosła 651 080 zł., tj. 49,17%, jest to o 0,20% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wykonanie procentowe).
W dziale tym planowane wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:
- rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatkowano tu kwotę 46 989 zł. na plan 99 047 zł.(47,44%). Planowane są tu wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji lud-ności i spraw wojskowych. Jest to zadanie zlecone gminie ustawami. Planowane środki z dotacji stanowią kwotę 61 761 zł., natomiast dofinansowanie z budżetu gminy, ze względu na niewystarczające środki z dotacji, stanowi kwotę 37 286 zł. Realizacja tych wydatków (łącznie zadania własne i zlecone) przedstawia się następująco:
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 44 746 zł.,
• zakup druków, art. biurowych, tuszy do drukarek, itp. (§ 4210) – 251 zł.,
• rozmowy telefoniczne i przesyłki listowe oraz opłata za nadzór nad systemem kompu-terowym ewidencji ludności LBD – 1 622 zł.,
• podróże służbowe – 370 zł.,
- rozdz. 75022 – Rada Gminy – na plan 23 800 zł. wydatki stanowią kwotę 10 034 zł. i prze-znaczone były na wypłatę diet dla radnych i członków stałych komisji RG za udział w pra-cach organów gminy (§ 3030), gdzie wydatkowano kwotę 7 460 zł. oraz na zakup artyku-łów żywnościowych i biurowych (§ 4210), wydatkowano kwotę 2 342 zł., podróże służbo-we – 232 zł.
- rozdz. 75023 – Urzędy gmin – na plan 1 188 913 zł. wydatki w I półroczu 2005 r. zamknęły się kwotą 588 146 zł., co stanowi 49,47% wykonania planu, a główne z nich to:
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Gminy - 434 508 zł. na plan 867 105 zł., co stanowi 50,11%,
• zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, opału, drobnego wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, prasy, środków czystości i odzieży ro-boczej – na plan 116 808 zł. wydatki wyniosły 63 638 zł., tj. 54,48% planu,
• zakup energii – 3 022 zł. na plan 6 600 zł., co daje 45,79% wykonania,
• opłaty za rozmowy telefoniczne, przesyłki listowe, serwis komputerów i kserokopiar-ki, drobne remonty i naprawy oraz koszt szkoleń pracowników – 72 033 zł. na plan 161 150 zł, co stanowi 44,70%,
• podróże służbowe i delegacje – 3 819 zł. na plan 6 850 zł, tj. 55,75%,
• ubezpieczenie samochodu, budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia i sprzętu kom-puterowego – 3 342 zł.,
• zakup sprzętu komputerowego – 6 727 zł.,
- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 12 500 zł. realizacja wyniosła 47,29%, co stanowi kwotę 5 911 zł., a główne wydatki to:
• diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Gminy – 2 310 zł.,
• bilety wsrępu i opłaty wycieczki do Warszawy młodzieży ukraińskiej i gimnazjalistów z naszej gminy – 1 500 zł.,
• opłaty za korzystanie ze środowiska, za kotłownie i samochód służbowy 1 387 zł.,
• składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich, do którego Gmina należy – 714 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 960 zł., wykonanie 348 zł. - to środki na bieżącą aktualizację reje-stru wyborców. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 55 500 zł. wydatki stanowią 30 436 zł., tj. 54,84%. Realizowane są one w następujących rozdziałach:

rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – planowane środki w wysokości 55 000 zł. na działalność bieżącą 6-ciu jednostek straży pożarnej zostały wydatkowane w wysokości 30 436 zł.. Składają się na nie:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowców OSP, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu p.poż., remonty samochodów, zakup drobnego sprzętu, opłata za szkolenie strażaków, ubezpieczenia strażaków, remiz i samochodów oraz należność za budowany garaż OSP w Rządzy.
- rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 500 zł. To środki na obronę cywilną z zakresu zadań zleconych gminie i zostaną wydatkowane w II półroczu 2005 r. na konserwację sprzętu w magazynie OC.

Dział 756– Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- rozdz. 75647 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek niepo-siadających osobowości prawnej - zrealizowane wydatki stanowią kwotę 12 782 zł. (plan 31 000 zł). Dotyczą one wypłaty prowizji dla sołtysów za pobór podatków oraz opłaty do Urzędu Skarbowego za nieściągalne tytuły wykonawcze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - na plan 270 000 zł. wykonanie wyniosło 145 718 zł., co stanowi 53,97%.
Wydatki tego działu to odsetki do zaciągniętej przez gminę pożyczki w WFOŚiGW na budo-wę wodociągu w siedmiu wsiach południowo – wschodniej części gminy, odsetki od kredytu na budowę gimnazjum w Stanisławowie, odsetki od kredytu na budowę drogi Papiernia-Rządza, odsetki od zaciągniętej przez gminę pożyczki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - na plan ogółem 4 769 413 zł w I półroczu 2005 r. reali-zacja wydatków zamknęła się kwotą 2 736 23024 zł., co stanowi 57,37% planu. Część opiso-wą w poszczególnych rozdziałach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania opracowany przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie, który realizuje wy-datki tego zakresu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - planowane wydatki tego działu w kwocie 62 000 zł. zreali-zowane zostały w wysokości 32 548 zł. i przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 851 54). Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez komisję d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną przez Radę Gminy. Główne z nich to:
- diety za udział w posiedzeniach komisji – 3 060 zł.,
- program profilaktycznego "Zachowaj trzeźwy umysł" – spektakl teatralny w szkole i impre-za na boisku szkolnym - 4 483 zł.,
- zakup artykułów biurowych i żywnościowych na posiedzenia komisji – 273 zł.,
- pomoce dydaktyczne dla – 78 zł.,
- podróże służbowe – 66 zł.,
- zakup nagród na konkurs – 600 zł.,
- dofinansowanie obiadów w szkole dla dzieci – 661 zł.,
- za pracę psychologa i prowadzącego grupę wsparcia w Punkcie konsultacyjnym – 8 760 zł.,
- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży na wyjazdy wakacyjne w ramach „OAZY” – 3 750 zł.,
- wspieranie instytucji TPZS (druk kwartalnika „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”) – 2 460 zł.,
- wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, które promują styl życia wolny od uzależnień oraz odciągają młodzież od sięgania po narkotyki i alkohol – 10 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - wydatki tego działu są realizowane przez jednostkę budżeto-wą pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako dysponent trzeciego stopnia, który otrzymuje dotacje z budżetu gminy, gdzie na plan 1 191 180 zł. wykonanie wyniosło 589 590 zł., co stanowi 49,50 %.
Szczegółowe rozdysponowanie środków z zakresu opieki społecznej, zarówno zadania własne jak i zlecone przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania sporządzony przez GOPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 399 897 zł. zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 191 883 zł., co stanowi 47,98%.
Wydatki tego działu są realizowane w dwóch rozdziałach.
Szczegółową realizacje wydatków rozdz. 85401 – świetlice szkolne, zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 5 625 zł. (plan 9 427 zł.), którą przeznaczono na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy, gdzie przyzna-no łącznie 209 jednorazowych świadczeń,
- rozdz. 85495 – pozostała działalność – wydatkowano kwotę 950 zł. (plan 1 500 zł.) jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano tu kwotę 370 557 zł. na plan 830 000 zł. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 69 323 zł. na plan 202 823 zł., co stanowi 34,18% wykonania, w tym:
• wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi to kwota 21 584 zł.,
• zbieranie odpadów komunalnych, zakup worków, odzieży ochronnej dla pracowników, sprzątanie przystanków PKS w Stanisławowie i w Pustelniku itp. – 47 490 zł.,
• wydatki inwestycyjne – 249 zł. (na plan 33 000 zł.) poniesiono na projekt budowlany oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną. Pozostała należność w wysokości 130 000 zł. zostanie sfinansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakończenie prac planowane jest na II półrocze b.r.
- rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 89 341 zł. na plan 175 000 zł., co stanowi 51,05% realizacji planu, w tym:
• zakup energii – 76 725 zł. (plan 145 000 zł.),
• konserwacja oświetlenia ulicznego – 10 397 zł.,
• projekt dobudowy nowych punktów świetlnych we wsi Legacz – 2 027 zł.,
• uzgodnienia sieci oświetlenia drogi Pustelnik – Łęka – 192 zł.
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – na plan 452 177 zł. wykonanie wyniosło 211 893 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników działu inwestycji – 68 278 zł.,
- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych i delegacje pracowni-ków (§ 4410 ) – 1 145 zł.,
- zakup materiałów potrzebnych do remontu targowiska, nadzór weterynaryjny, zakup bi-letów opłaty targowej, opłata za dzierżawę targowiska oraz wynagrodzenie dla obsługi – 19 882 zł.,
- energia zużyta w kotłowni olejowej przy ośrodku zdrowia w Stanisławowie, budynkach świetlic wiejskich i budynkach komunalnych nie objętych licznikami indywidualnymi oraz na targowisku 19 085 zł. (analogicznie w roku ubiegłym 22 458 zł.),
- zakup oleju opałowego do kotłowni olejowej – 24 124 zł.,
- spłata należności wraz z odsetkami za modernizację kotłowni olejowych w Pustelniku i Stanisławowie – 77 709 zł.,
- szkolenia pracowników – 1 580 zł.,
- konserwacja urządzeń kotłowni (przegląd pieców i palników) – 840 zł.,
- ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Pustelniku – 1 297 zł.,
- wywóz nieczystości płynnych – 3 760 zł.,
- remont domu nauczyciela – 350 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatkowano tu kwotę 134 837 zł., z czego dotacja na działalność bieżącą GOK, stanowi kwotę 130 000 zł. na plan 187 000 zł.( rozdz. 92109 ), gdzie jest finansowane miedzy innymi utrzymanie orkiestry dętej i biblio-tek, (sprawozdanie z działalności GOK – u jest dołączone do niniejszej informacji). Ponadto planowana kwota 3 000 zł. na remont budynku GOK w Stanisławowie została wydatkowana w wysokości 1 837 zł. na wypis z rejestru gruntów i kosztorys inwestorski remontu.
- rozdz. 92195 – 28 000 zł. to środki przeznaczone na zorganizowanie imprezy dożynkowej, która odbyła się 21 sierpnia 2005 r.- 25 000 zł., oraz 3 000 zł. na zorganizowanie festynu w pustelniku, który odbył się 19 czerwca b.r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - realizacja wydatków tego działu prowadzona jest w rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – gdzie wydatkowano 10 000 zł. jako dotację dla organizacji sportowej prowadzącej zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowując realizację budżetu gminy za I półrocze 2005 r. stwierdza się, że do-chody ogółem na plan 10 905 997 zł. zostały zrealizowane w wysokości 5 636 411 zł., co stanowi 51,68% wykonania planu, w tym:
- realizacja zadań zleconych wynosi 475 602 zł. na plan 940 521 zł., co stanowi 50,57%,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 5 160 809 zł. na plan
9 965 476 zł., co stanowi 51,78% wykonania planu. Są one wyższe, w stosunku do analo-gicznego okresu ubiegłego roku, o kwotę 393 376 zł.

Niezależnie od przedstawionych realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma wy-stępujących na dzień 30 czerwca zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz bu-dżetu Gminy wynosi 259 067 zł., co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego planu docho-dów (10 905 997 zł.) stanowi 2,37%.
Zaległości te w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyły się nomi-nalnie o 60 205 zł. (w 2004 r. – 319 272 zł.), zaś procentowo o 0,65% (w 2004 r. – 3,02%), co jest zjawiskiem pozytywnym.

Natomiast realizacja wydatków przedstawia się następująco: na plan ogółem 11 158 201 zł. wydatkowano kwotę 5 832 220 zł., co stanowi 52,27% wykonania planu:
- w zakresie zadań zleconych na plan 940 521 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 471 939 zł.,
co stanowi 50,18% wykonania planu,
- w zakresie zadań własnych na plan 10 217 680 zł. wydatkowano kwotę 5 360 281 zł., co stanowi 52,46% wykonania planu (jest to o 14,99% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).
Na tak kształtujące się wykonanie budżetu po stronie wydatków miało wpływ:
• wykonanie planu wydatków na inwestycję 48,85%, tj. na plan 1 613 523 zł. realizacja wyniosła 788 146 zł., a więc wszystkie zaplanowane inwestycje są realizowane zgod-nie z planem. Są to następujące inwestycje:
- dalsza budowa wodociągów we wsiach Rządza i części wsi Papiernia – inwestycja zrealizowana,
- budowa wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Piecząca – termin zakończe-nia we wrześniu b.r.,
- projekt budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji – w trakcie realizacji.
• wydatki za obsługę długu publicznego gminy zostały zrealizowane w 53,97%- tach, tj. 145 718 zł. na plan 270 000 zł. W II półroczu b.r. będą one niższe ze względu na zmniejszenie się zadłużenia po spłacie przypadających na ten rok rat, oraz obniżeniu się stóp procentowych,
• wykonanie planu dotacji – 140 000 zł. na plan 197 000 zł., co stanowi 71,07%,
• realizacja planu wydatków na wynagrodzenia stanowi kwotę 2 774 531 zł., co daje 54,53% planowanych środków (5 088 514 zł.). Wyższy procent realizacji tych wydat-ków w stosunku do upływu roku wynika z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocz-nego tzw. trzynastki.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków (wykonanie dochodów jest niższe o 0,59% w stosunku do wydatków), wynik finansowy zamknął się niedoborem w wysokości 195 809 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 252 204 zł., który znalazł pokrycie w przychodach z tytułu:
- pożyczki na budowę wodociągu we wsiach Rządza i części wsi Papiernia w kwocie 262 023 zł.,
- kredytu na budowę wodociągu we wsiach Ołdakowizna i Wólka Piecząca – 760 000 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 89 700 zł. jako wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W dochodach zabezpieczono kwotę 859 519 zł. na spłatę przypadających w b.r. rat kredytów i pożyczek.
W I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 565 851 zł., w tym:
- pożyczka z WFOŚiGW na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych – zapłacono 92 500 zł. Pozostała kwota w wysokości 117 800 zł. zostanie umorzona Gminie z dniem 30.01.2006 r. - decyzja Zarządu WFOŚiGW z dn. 01.04.2005 r.,
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę wodociągu w siedmiu wsiach południowo-wschodniej części Gminy – zapłacono 269 100 zł.,
- kredyt na budowę budynku gimnazjum – zapłacono 111 100 zł.,
- kredyt na przebudowę drogi Papiernia – Rządza – zapłacono 93 151 zł.

Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów należy stwierdzić, iż gospodarka finansowa Gminy w I półroczu b.r. była prowadzona prawi-dłowo.
Sporządziła: Czesława Kaim
Skarbnik Gminy

Więcej »
Druk nr 172
Projekt
UCHWAŁA Nr XXVIII/..../05
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 2 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów w zakresie zadań własnych:

Zwiększając plan dochodów o kwotę 66 403 zł.
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 49 700 zł.
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 49 700 zł.
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 49 700 zł.
(środki te pochodzą z niewykorzystanych w terminie niewygasających wydatków z roku 2004 r.)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 4 450 zł.
rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 4 450 zł.
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 4 450 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 3 253 zł.
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 853 zł.
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin - 853 zł.
(z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł. – dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FINI301/3011/48/05 z dn. 19.07.2005 r.

rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 2 400 zł.
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin - 2 400 zł.
(z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy))
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FINI301/3011/46/05 z dn. 8.07.2005 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9 000 zł.
rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 9 000 zł.
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego - 9 000 zł.
(z przeznaczenie na dofinansowanie organizacji dożynek – umowa ze Starostwem Powiatowym z dn. 17 sierpnia 2005 r.)
§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów w zakresie zadań własnych:

Zwiększając plan wydatków o kwotę - 1 566 403 zł.
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1 549 700 zł.
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 1 549 700 zł.
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 549 700 zł.
(z przeznaczeniem na budowę wodociągu wraz z przyłączami we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków)

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 3 253 zł.
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 853 zł.
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 853 zł.
rozdz. 80195 – Pozostała działalność - 2 400 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2 400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 4 450 zł.
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4 450 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 4 450 zł.
(z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla psychologa i prowadzącego grupę wsparcia „AA” oraz wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 9 000 zł.
rozdz. 92195 – Pozostała działalność - 9 000 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 9 000 zł.

§ 3.

Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów w zakresie zadań własnych po stronie wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej:

1. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 3 000 zł.
rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 3 000 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych - 3 000 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale:
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 000 zł.

2. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 750 – Administracja publiczna - 300 zł.
rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie - 300 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki - 300 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale:

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 300 zł.
3. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 12 000 zł.
rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego - 12 000 zł.
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
oraz krajowych kredytów i pożyczek - 12 000 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale:

§ 4430 – Różne opłaty i składki - 12 000 zł.
(z przeznaczeniem na prowizję bankową i opłatę skarbową od weksli płaconych przy udzielaniu przez banki kredytów)

4. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 851 – Ochrona zdrowia - 4 750 zł.
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 4 750 zł.
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4 400 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 350 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 4 750 zł.
(z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla psychologa i prowadzącego grupę wsparcia „AA” oraz wyjazdy wakacyjne dzieci i młodzieży, druk kwartalnika „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”)

5. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 852 – Pomoc społeczna - 3 000 zł.
rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze - 3 000 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 2 600 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale:

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 3 000 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000 zł.

6. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 895 zł.
rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 1 895 zł.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 895 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale:

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - 1 839 zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 716 zł.
§ 4440 – Odpis na ZFŚS - 123 zł.
rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 56 zł
§ 4440 – Odpis na ZFŚS - 56 zł.

7. - Zmniejszając plan wydatków w:

Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3 600 zł.
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 3 600 zł.
§ 4140 – Wydatki na PFRON - 600 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 3 000 zł.

- Zwiększając plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 000 zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 100 zł

§ 4.

Dokonać zmian w budżecie gminy Stanisławów w zakresie zadań zleconych gminie ustawami:

Zwiększając plan dotacji i wydatków o kwotę - 3 535 zł.
w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dochody

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 535 zł.
rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 3 535 zł.
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom - 3 535 zł.

Wydatki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3 535 zł.
rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 3 535 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 1 635 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych -1 500 zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - 400 zł.

§ 5.

W wyniku zmian w budżecie dokonanych w trybie paragrafów 1,2,3 i 4 niniejszej uchwały zmianom ulegają:

1. Plan dochodów budżetu ogółem, który zwiększa się o kwotę 69 938 zł. do wysokości 10 975 935 zł., w tym planowana wielkość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowi kwotę 944 056 zł.
2. Plan wydatków budżetu ogółem, który zwiększa się o kwotę 1 569 938 zł., do wysokości 12 728 139 zł., w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowią kwotę 944 056 zł.

§ 6.

1. W planie dochodów gminy zabezpiecza się kwotę 859 519 zł. na spłatę:
- otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki, której spłata przypadających w 2005 r. rat stanowi kwotę 358 800 zł.,
- otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych, której spłata przypadających w 2005 r. rat stanowi kwotę 92 500 zł.,
- zaciągniętego kredytu na budowę gimnazjum, którego spłata przypadających w 2005 r. rat stanowi kwotę 222 200 zł.,
- zaciągniętego kredytu na budowę drogi gminnej Papiernia – Rządza, którego spłata przypadających w 2005 r. rat stanowi kwotę 186 019 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 (rozchody) do niniejszej uchwały.

2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w wysokości 2 611 723 zł. zostaną sfinansowane przychodami z:
- zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągu we wsi Rządza i części wsi Papiernia – 262 023 zł.,
- zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągu we wsiach Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków – 1 500 000 zł.,
- zaciągniętego preferencyjnego kredytu na budowę wodociągu we wsi Ołdakowizna i Wólka Piecząca w wysokości – 760 000 zł.,
- wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 89 700 zł.,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały (przychody).

3. Aktualną prognozę długu pozostającą do zapłaty na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W wyniku zmian zawartych w paragrafach 1,2,3 i 4 wydatki inwestycyjne na rok 2005 stanowią kwotę 3 163 223 zł. oraz limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 11 785 223 zł., co zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »
Druk nr 173
PROJEKT
UCHWAŁA Nr …/05
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 2 września 2005 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XX/148/04 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 w części zatytułowanej „Harmonogram wydatków” według załącznika nr 1.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wnioskodawca: Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie.
Więcej »
Druk nr 174


DRUK Nr.
Rady Gminy Stanisławów projekt
UCHWAŁA NR XXVIII/......../05
RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia ................................
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę za wykraczającą poza minimum programowe świadczenia prowadzonych
przez gminę przedszkoli w wysokości 100,00 zł miesięcznie od każdego dziecka.
2. Odrębną odpłatność za wyżywienie dziecka ustala dyrektor przedszkola na podstawie kalkulacji żywieniowej.
§2
1. Odpłatność ustalona w § l ust. l nie podlega zwrotowi w wypadku nieobecności dziecka w przedszkolu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku udokumentowanej choroby dziecka trwającej dłużej niż 15 dni dyrektor przedszkola może obniżyć nie więcej niż o 50 % odpłatność, o której mowa w § l ust. l.
§3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważnia się Wójta Gminy do zmniejszenia lub odstąpienia od pobierania opłaty, o której mowa w § l ust. l od osób będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§5
Traci moc uchwała Nr XXII/! 54/00 Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Więcej »
Druk nr 175
DRUK Nr 175
Rady Gminy Stanisławów
Projekt
UCHWAŁA Nr............/../05
RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia ................2005r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków.
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 póz. 148 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów postanawia:
§1.
1. Zaciągnąć preferencyjną pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości l 500 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka, Pustelnik i Retków.
2. Okres spłaty pożyczki wymienionej w punkcie l wynosić będzie osiem lat i rozpocznie się po okresie karencji wynoszącym l rok.
§2.
Źródłem spłaty pożyczki w latach następnych będą dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
§3.
Zabezpieczenie pożyczki będzie zgodne z wymogami ustalonymi w umowie z WFOŚiGW
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info