Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Wydanie dowodu osobistegoSprawy obywatelskie

Rodzaj:

Dowód osobisty

Nazwa:

Wydanie dowodu osobistego


Podstawy prawne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87 z późniejszymi zmianami)
Termin załatwienia: miesiąc

Wymagane dokumenty


1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego-wypetniony przez wnioskodawcę czytelnie, w kolorze czarnym. Złożenie wniosku i odbiór dowodu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
2. Pokwitowanie opłaty za wydanie dowodu osobistego.
3. Dwie aktualne wyraźne fotografie(jednakowe) o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy (nie dotyczy osób noszących nakrycie głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii) i okularów z ciemnymi szkłami (nie dotyczy niewidomych) w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pótprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
4. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób które nie wstąpiły w związek małżeński
5. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie noszonym nazwisku.
Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
6. Dowód osobisty (do wglądu)

Opłaty:

Opłata za wydanie dowodu osobistego w wysokości 30 zł wpłacona do kasy Urzędu Gminy Stanisławów pokój nr 15 czynnej codziennie od 9.00 do 15.00 (poniedziałek 11.00 do 17.00) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stanisławów: BS Mińsk Mazowiecki O/Stanisławów 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010
Nie pobiera się opłaty (na podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2000 roku) od osób:
a) ubiegających się o wymianę dowodu osobistego (nowego wzoru) z powodu jego wady technicznej lub sporządzonego niezgodnie z danymi zawartymi we wniosku,
b) zobowiązanych do wymiany dowodu osobistego z powodu administracyjnej zmiany nazwy miejscowości, nazwy ulicy lub numeru domu,
c) przebywających w domach opieki społecznej lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
d) małoletnich przebywających w domach dziecka
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu osobistego jest zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o korzystaniu ze stałych form tej pomocy.
Osoba bezdomna lub bezrobotna, lub taka, której ubóstwo jest powszechnie znane, a nie ujęta w § 2 wskazanego wyżej rozporządzenia, może zwrócić się do organu gminy o przyznanie jednorazowego zasiłku celowego na uiszczenie opłaty za wydanie dowodu osobistego.

Uwagi

Informujemy, że nowe dowody osobiste wydawane są z ważnością na:
- 5 lat, dla osób niepełnoletnich (które nie ukończyły 18 roku życia)
- 10 lat, dla osób pełnoletnich (które ukończyły 18 rok życia)
- bezterminowo dla osób które ukończyły 65 rok życia
Na podstawie ustawy zmieniającej ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej z dnia 12 września 2002r.Dz U. Nr.183 poz.1522 wprowadza się obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem l stycznia 2001 roku w następujących terminach.
l) od dnia l stycznia 2003r. do dnia 31 grudnia 2003r.-wydanych w latach 1962-1972,
2) od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r.-wydanych w latach 1973-1980,
3) od dnia l stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005r- wydanych w latach 1981-1991,
4) od dnia l stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2006r- wydanych w latach 1992-1995,
5) od dnia l stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r- wydanych w latach 1996-2000,
Wszystkie informacje dotyczące wymiany dowodów osobistych można uzyskać w Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Stanisławów w pokoju nr 12 oraz pod numerem telefonu 75-75-090 w. 23 w godzinach od 8.00-16.00 w poniedziałek w godzinach od 10.00 do18.00.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
Wnioski na dowody osobiste można składać od wtorkuku do piątku w godzinach od 8.00 do15.00, w poniedziałki od 10.00 do 17.00 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Stanisławów. Załatwienie jednego interesanta trwa ok. 30 minut.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności kierownik USC - Marta Rogala
Formularz
Wniosek o wydanie dowodu osobistego - formularz.
Miejsce udostępnienia: województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Stanisławów (gmina wiejska), Stanisławów, Ulica RYNEK 32 / 12, 05-304 Stanisławów
Etap 2
Odbiór dowodów pokój nr 12.
Stanowiska odpowiedzialne za wykonanie czynności
kierownik USC - Marta Rogala
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC110.5 KB POBIERZWniosek o wydanie dowodu osobistego08.02.2008 10:5186

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 04.08.2008 15:48
Liczba wyświetleń : 263

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  04.08.2008 15:06pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.04.2008 10:10pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  11.02.2008 13:31pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  08.02.2008 11:41pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  08.02.2008 11:35pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  08.02.2008 11:27pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  08.02.2008 11:25pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  08.02.2008 11:19pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  22.02.2007 09:12pokaż tą wersję
Tomasz Zdanowicz  30.12.2004 13:24pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info