ARCHIWUM » Projekty » Projekty uchwał z 2007 r.
Projekty uchwał na V sesję Rady Gminy

Druk Nr 22
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro
Więcej »
Druk Nr 23
projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzą
Więcej »
Druk Nr 24
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IV/18/07 Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Więcej »
Druk Nr 25
projekt uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Więcej »
Druk Nr 26
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do statutu gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 28
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
Druk Nr 29
Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 30
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania radnym diet za udział w pracach rady gminy i komisji
Więcej »
Druk Nr 31
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
Druk Nr 32
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia o powierzchni 105 m2 w budynku Zespołu Szkół w Pustelniku z przeznaczeniem na przedszkole niepubliczne.
Więcej »
Druk Nr 33
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Więcej »
Druk Nr 34
Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie granic Obszaru Metropolitalnego Warszawy
Więcej »
Druk Nr 35
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach: Papiernia, Wólka Konstancja, Wólka Wybraniecka i Ciopan.
Więcej »
Druk Nr 36
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej we wsiach: Choiny, Łęka, Cisówka i Zawiesiuchy.
Więcej »
Druk Nr 37
Projekt Sprawozdania z realizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stanisławów"
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info