Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 1/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 2/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2008 roku w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 3/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz jego funkcjonowania.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 4/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2008 r. w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 5/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 marca 2008 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2007 rok
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 6/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 7/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 8 maja 2008 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 8/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 9/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stanisławów i Mały Stanisławów - I etap.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 10/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 11/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 lipca 2008 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO GMINY STANISŁAWÓW"
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 12/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28.07.2008 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły podstawowej w Ładzyniu.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 14/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 15/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2008 roku
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2008/2009 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 16/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i użytkowania służbowych telefonów komórkowych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 17/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 18/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej przekazanych w użyczenie gminie Stanisławów według stanu na 31 października 2008 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie kontroli zawierania przez rolników ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24.10.2008 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 21/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 07.11.2008 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z terenu gm. Stanisławóa
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 22/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 24/2008 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 listopada 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 25/08 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2008.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info