Rada Gminy » Projekty
Projekty uchwał na XXI sesję Rady Gminy

Druk nr 100
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Więcej »
Druk Nr 101
w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 102
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Retków gm. Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 103
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo - Kopaczewo gm. Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 104
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
Druk Nr 105
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Więcej »
Druk Nr 106
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy podatku leśnego i zwolnień w tym podatku
Więcej »
Druk Nr 107
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
Więcej »
Druk Nr 108
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca gminy
Więcej »
Druk Nr 109
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2008
Więcej »
Druk nr 110
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów
Więcej »
Druk Nr 111
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów.
Więcej »
Druk Nr 112
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2008 rok
Więcej »
Druk Nr 99
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia lokalu użytkowego w Pustelniku, ul. Szkolna 16 o powierzchni 105 m2 i 68 m2 i wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info