Załatwianie spraw » Sprawy obywatelskie
Informacja o danych osobowychSprawy obywatelskie


Nazwa:

Informacja o danych osobowych


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04.2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 564), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.11.2002 r. w sprawie formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. z 2002 r. Nr 201, poz. 1702)


Wymagane dokumenty


1. Wypełniony formularz (druk) wniosku, 2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych), 3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych, 4. Dowód dokonania opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów


Urząd Stanu Cywilnego, Stanisławów, Rynek 32, pokój 12, tel. 0257575855

Opłaty


Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 30,40 zł i ustalona została w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych, wynoszącego obecnie 760 zł. Opłatę tę wnosi się na rachunek bankowy organu udostępniającego dane: Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 lub w kasie Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia


Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku) wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych osobowych drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu zapytania.
Wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC81 KB POBIERZFormularz wniosku o udostępnienie danych osobowych14.04.2008 12:5261

Autor : Marta Rogala
Zredagował(a) : Tomasz Zdanowicz
Data ostatniej modyfikacji : 22.04.2008 10:06
Liczba wyświetleń : 320

Redaktor  Data modyfikacji 
Tomasz Zdanowicz  14.04.2008 12:50pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info