ARCHIWUM » Zarządzenia
Zarządzenia z 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 01 /06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 16 stycznia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 02/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 stycznia 2006 r.
w sprawie zakładowego planu kont i szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości, gospodarki majątkiem trwałym i inwentaryzacji, oraz instrukcji obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów księgowych dla Urzędu Gminy Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 03/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania - przetargu na "sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego" w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 04/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 09.03.2006
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 05/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 10 marca 2006 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2006 roku w gminie Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 06/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 marca 2006r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stanisławów za 2005 rok.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 07/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2006 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 08/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 kwietnia 2006
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych, b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, c)
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 09/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w 2006 roku w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 10/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 08.05.2006r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2006/2007 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 11/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 12/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżenie Gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 13/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 19 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 14/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 czerwca 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 15/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 16/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie ograniczenia używania wody z wodociągu publicznego
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 17/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Sokólu, gm. Stanisławów.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 18/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 19/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Wiesławy Piotrowskiej - nauczyciela Gimnazjum w Stanisławowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 20/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pana Tomasza Rucińskiego - nauczyciela Gimnazjum w Pustelniku ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 21/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 25 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Elżbiety Binkowskiej - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Stanisławowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 22/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie odwołania Pani Krystyny Piątek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 23/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie powołania Pani Lidii Marczak na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pustelniku
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 24/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 sierpnia 2006 roku
w sprawie informacji o wykonania budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze 2006 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 25/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 września 2006 r.
brak
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 26/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 września 2006 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej zbiórki odpadów komunalnych
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 27 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 13 września 2006 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania oraz zasad jego funkcjonowania.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 28/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej przekazanych w użyczenie gminie Stanisławów według stanu na 31 października 2006 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 29/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 30/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 września 2006 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2006/2007 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 31/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 28 września 2006 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania "PLANU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO GMINY STANISŁAWÓW"
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 32/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 października 2006 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 33/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 23 października 2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania - przetargu na "sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów".
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 34/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW SZEFA OBRONY CYWILNEJ z dnia 13 listopada 2006 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie Gminy Stanisławów, który całkowicie utracił swoją przydatność
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 35/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 listopada 2006r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2007
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 36/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 37/06 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 13 grudnia 2006 r.
w sprawie wyznaczenia pracownika do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu urządzeń elektronicznych, naprawie i utylizacj
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 38/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2006.
Więcej »
ZARZĄDZENIE NR 39/06 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2006 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, oraz remanentu w kawiarni GOK na dzień 31 grudnia 2006 r.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info