ARCHIWUM » Uchwały
Uchwały z 2004 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/99/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/85/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/156/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Stanisławów na lata 2005-2015
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/154/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/155/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/153/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/152/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/151/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta, jako podstawy obliczania podatku rolnego na rok 2005.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/150/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia ceny sprzzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2005 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/149/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/147/2004 r. RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na dożywianie dzieci w zakresie zadań własnych gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/146/04 r. RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XX/148/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów na 2005 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/159/04 RADYGMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie wyadatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/158/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/157/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzeniakonsultacji z mieszkańcami wsi: Kolonie Stanisławów i Prądzewo-Kopaczewo dotyczących zmiany nazwy miejscowości w gminie Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/132/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Czarnińska.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/130/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/129/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Suchowizna.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/128/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sokóle.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/127/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rządza.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/126/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Retków
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/125/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pustelnik
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/124/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Prądzewo - Kopaczewo.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/123/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Porąb.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/122/04RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Papiernia
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/121/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ołdakowizna.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/120/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mały Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/119/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łęka.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/133/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Piecząca
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/134/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Konstancja.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/135/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Wybraniecka.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/131/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szymankowszczyzna
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/105/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Stanisławowie stanowiących własność gminy
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/145/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Stanisławowie.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/144/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/143/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/142/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2005.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/139/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 R.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2004 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/140/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Ładzyń, stanowiącej własność gminy.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/141/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom, innym nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz nauczycielom pedagogom w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/138/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 21 wrzesnia 2004 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie budowy wodociągu we wsiach:Rządza, Ołdakowizna, Wólka Piecząca i część wsi Papiernia.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/137/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawiesiuchy.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/136/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XIII/87/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi: Borek Czarniński, Choiny, Ciopan, Cisówka, Czarna, Goździówka, Kol. Stanisławów, Legacz, Lubomin, Ładzyń Łęka, Mały Stanisławów, Ołdakowizna, Papiernia, Porąb, Prądzewo-Kopacze
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/118/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ładzyń.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/100/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/98/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ładzyń gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/97/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Pustelnik gm. Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/96/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 maja 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego części wsi: Stanisławów, Mały Stanisławów i Retków gmina Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/95/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stanisławów
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/93/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/92/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych
Więcej »
UCHWAŁA Nr XIV/91/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 26 kwietnia 2004 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r.
Więcej »
UCHWAŁA Nr XIII/88/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stanisławowie.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/90/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/86/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Cisówka i wsi Pustelnik w sprawie zmian granic sołectw.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/89/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Stanisławów na rok 2004.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/101/04 RADY GMINY STANISLAWÓW z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania celowości montażu instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła współpracujących z istniejącymi kotłowniami olejowymi przy Szkole Podstawowej w Pustelniku, przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie i przy
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/102/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz obowiązków stron w budowie i eksploatacji sieci kanalizacyjnej.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/103/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie powołania doraźnej komisji do zbadania celowości montażu instalacji grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła współpracujących z istniejącymi kotłowniami olejowymi przy Szkole Podstawowej w Pustelniku, przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie i przy
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/117/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/116/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Legacz.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/115/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 R.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kolonie Stanisławów.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/114/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Goździówka
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/113/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Czarna.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/112/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cisówka
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/111/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciopan.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/110/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Choiny.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/109/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Borek Czarniński.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/107/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów prowadzonych przez gminę Stanisławów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/106/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 r.
w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Stanisławowie.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/104/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej Papiernia-Rządza.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/108/04 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 lipca 2004 roku.
w sprawie nabycia gruntu pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info