ARCHIWUM
Inne wystąpienia i oceny

Uchwała Nr 184/ZS/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w W-wie Zespół w Siedlcach
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stanisławów w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2004.
Więcej »
Uchwała Nr 182/ZS/05 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wa-wie Zespół w Siedlcach
z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2004
Więcej »
Uchwała Nr 395/ZS/06 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespół w Siedlcach z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stanisławów projekcie uchwały budżetowej na rok 2007 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info