Jednostki organizacyjne gminy
Ogłoszenia

Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dotyczące szkół i nauczycieli
UCHWAŁA Nr XIII/73/08 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2008

UCHWAŁA Nr V/20/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów na rok 2007

ZARZĄDZENIE NR 07/07 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2006/2007 tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów Tutaj

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów oraz przyjęcie regulaminu gospodarowania tymi środkami.

UCHWAŁA NR XII/66/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki wydawane w tych stołówkach
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/38/07 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla potrzeb opracowania tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w gminnych jednostkach organiza
Więcej »
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów
Termin składania wniosków: do 15 września 2008 r. w przypadku uczniów i do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoPodstawa prawna:


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
Uchwała Nr XXV/175/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów (z późn. zm.).

Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego można pobrać:


- w Urzędzie Gminy Stanisławów – pokój nr 22 - od 1 sierpnia 2008r.

- na stronie internetowej Urzędu Gminy:
www.stanislawow.ug.gov.pl, www.stanislawow.samorzady.pl

- w każdej szkole od 1 września 2008r.

Stypendia szkolne – rok szkolny 2008/2009Pomoc materialna przysługuje:


1.Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Termin składania wniosków:


do 15 września 2008 r. w przypadku uczniów i do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych w Urzędzie Gminy Stanisławów w pokoju nr 22.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tzn. dochód na jednego członka nie może przekraczać kwoty 351 zł., w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:1.rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,

2.pełnoletniego ucznia/słuchacza

3.dyrektora szkoły

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć (odpowiednio do sytuacji ucznia):Zaświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony:

zaświadczenie z zakładu pracy o zarobkach netto,

odcinek renty/emerytury,

zaświadczenie (decyzja lub kopia decyzji) z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymanych świadczeniach, tj. zasiłek rodzinny, zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy; do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów),

wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów,

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

zaświadczenie (decyzja lub kopia decyzji) o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania,

oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów nie wymienionych wyżej.

Zasiłki szkolne – rok szkolny 2008/2009Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

pożar, zalanie mieszkania,

nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

kradzież w mieszkaniu ucznia,

inne okoliczności powodujące, że uczeń znalazł się w trudnej sytuacji materialnej


O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.


Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanisławów ma charakter przedmiotowy, nie zaś pieniężny i polega na refundowaniu poniesionych kosztów związanych z procesem edukacyjnym na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę bądź ucznia oraz paragonów, oświadczeń.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info