ARCHIWUM » Projekty » projekty uchwał z 2005 r.
Projekty uchwał na XXXI sesję Rady Gminy

Projekt uchwały - druk nr 184
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina S
DRUK Nr 184
Rady Gminy Stanisławów
projekt
UCHWAŁA Nr XXXI/........./05
RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów na rok 2006.
Na podstawie art. 54, ust. 3 i 7 oraz art. 91 d, pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40, ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związku zawodowego zrzeszającego nauczycieli Rada Gminy uchwala co następuje:
§1.
Ustala się Regulamin określający wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, w brzmieniu określonym w załączniku nr l do uchwały.
§2.
Traci moc uchwała Nr XXIII/! 67/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów.
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wnioskodawca: Wójt Gminy

Projekt
Załącznik nr l
do Uchwały Nr XXXI/......../05
Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2005
Regulamin przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Regulamin określa:
Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole położonej na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. Wysokość dodatku ustala się w wysokości:
1) 25 zł - dla jednej osoby,
2) 30 zł-dla 2 osób,
3) 45 zł - dla 3 i więcej osób.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły - Wójta Gminy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. l. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, Wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.
8. Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - Wójt.

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.
10. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagaj ą uzyskania opinii związków zawodowych działających w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Stanisławów.
11. Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Więcej »
Projekt uchwały - druk nr 185
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
DRUK Nr 185
RADY Gminv Stanisławów
projekt
UCHWAŁA Nr XXXI/........../05
RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw na rok 2006
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a oraz art. 91 d, pkt. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) w związku a art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkiem zawodowym zrzeszającym nauczycieli Rada Gminy uchwala co następuje:
§1.
Ustala się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w brzmieniu określonym w załączniku nr l do uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3.
Uchwała ma zastosowanie począwszy od l stycznia 2006r.
§4.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wnioskodawca: Wójt GminyPROJEKT
Załącznik nr l
Do Uchwały Nr XXXI/......../05
Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2005r.
Regulamin przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ l.Regulamin określa:
1. Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, za warunki pracy, motywacyjnego, funkcyjnego oraz warunki ich przyznawania,
2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw.
Dodatek za wysługę lat
§ 2. l. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).
3. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaj ą zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 2.
5. Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy) oraz okresy, o których mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.
6. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
7. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

8. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia, przeniesionemu w stan nieczynny oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
9. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Dodatek motywacyjny
§ 3. l. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) Uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) sumienne i rzetelne wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i stan techniczny powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
4) zaangażowanie w realizację czynności wynikających z zadań statutowych szkoły oraz zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza wymienionymi w § 3 ust. l pkt 3 jest spełnienie następujących kryteriów:
l) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych szkoły w tym : opracowanie arkusza organizacyjnego , wyposażenie w środki dydaktyczne,

sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż.,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
3) dbałość o mienie w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno-remontowych, czystość i estetykę szkoły,
4) prowadzenie spraw osobowych w tym: zatrudnianie zgodnie z kwalifikacjami, prowadzenie akt osobowych pracowników, dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych, dyscyplina pracy,
5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w tym realizacja programów nauczania ,ocena pracy nauczycieli opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacji zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
6) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
7) współpraca z organami szkoły, organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi,
3. Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne w wysokości co najmniej 59,00 zł na l etat kalkulacyjny miesięcznie.
4. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego:
1) od 12,00 do 232,00 - dla nauczycieli.
2) od 12,00 do 465,00 - dla dyrektorów szkół i placówek.
3) od 12,00 do 348,00 - dla pozostałej kadry kierowniczej.
4) od 12,00 do 1044,00 - dla nauczycieli zachodnich języków obcych posiadających pełne wymagane kwalifikacje.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły w granicach przyznanych środków finansowych.
7. Wysokość dodatku motywacyjnego dla podległej dyrektorowi kadry kierowniczej oraz nauczycieli zachodnich języków obcych ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z Wójtem, a dla dyrektora - Wójt w ramach posiadanego limitu środków finansowych.
8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
9. Wymogów § 3 ust. l pkt. 3 nie stosuje się wobec nauczycieli zachodnich języków obcych przez pierwsze 5 lat pracy w szkole.
10. Przyznanie dodatku motywacyjnego musi być potwierdzone pisemnie i załączone do teczki akt osobowych.
Dodatek funkcyjny
§ 4. l.Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela nr l
Miesięczny dodatek określony w zł
Wyszczególnienie
Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów
1. Dyrektor szkoły liczącej:
do 8 oddziałów od 523,00 do 1045,00
9-16 oddziałów od 697,00 do 1393,00
17 i więcej oddziałów od 871,00 do 1742,00
2. Wicedyrektor szkoły od 523,00 do 1045,00
3. Kierownik świetlicy od 348,00 do 697,00
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek ustala Wójt, a dla pozostałej kadry kierowniczej dyrektor placówki w uzgodnieniu z Wójtem, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.
3. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki
kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu tych obowiązków.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu:
1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - w wysokości 58,00 zł
2) powierzenia wychowawstwa klasy:
a) wychowawca klasy do 24 uczniów - 35,0 zł
b) wychowawca klasy 25 i więcej uczniów, wychowawca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - 58,00 zł.
§ 5. l. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3.Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym miesiącu zastępstwa.
5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatki za warunki pracy
§ 6. l. Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych i uciążliwych warunkach pracy w następujących przypadkach:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych, prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka przewlekle chorego - do 20% wynagrodzenia zasadniczego osobistego zaszeregowania,
2) prowadzenie zajęć w klasach łączonych - 15% wynagrodzenia zasadniczego osobistego zaszeregowania.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. l ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Wójt Gminy biorąc pod uwagę stopień trudności i uciążliwości zajęć wymienionych w ust. l.
3.Dodatek, o którym mowa w ust. l przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, za którą przysługuj e wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4.Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych i uciążliwych warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
5. W razie zbiegu prawa do dodatku za warunki pracy, przysługującego na podstawie mniejszego regulaminu, oraz do dodatku przysługującego na podstawie szczególnych przepisów branżowych, nauczycielowi przysługuje jeden, wybrany przez niego dodatek.
6. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.
§ 7. l. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania w szkołach lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekraczać ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może wystąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym ½ tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć.
2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się wg stawki osobistego
zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
§ 8. l. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela
2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. l. uzyskuje się mnożąc obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0.5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wynagrodzenie przysługuje za godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy.
3) wyjazdem na konferencje metodyczne
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć określonych w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub ¼, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych . za które nie przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.
§ 9. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnych zastępstw ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.
§ 10. Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Stanisławów określa uchwała Nr XXIII/168/05 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 lutego 2005r.
§ 11. Wszelkie zmiany w powyższym regulaminie wymagaj ą uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stanisławów.
§ 12. Regulamin obowiązuje od l stycznia do 31 grudnia 2006 r.
§ 13. Niniejszy Regulamin został uzgodniony z zakładową organizacją związkową zrzeszającą nauczycieli - Zarządem Oddziału ZNP w Mińsku Mazowieckim.
Więcej »
Druk nr 186 - projekt uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006
PROJEKT
Uchwała Nr ……………
Rady Gminy Stanisławów
z dnia …………………….
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109,122,124 i 128 ust.2 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 1, ogółem na
kwotę 11 841 342 zł.
w tym:
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 1a w wysokości 1 592 197 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 2 ogółem na
kwotę 12 767 585 zł.
w tym :
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, w wysokości 1 592 197 zł.
§ 2
1. W planie dochodów gminy zabezpiecza się kwotę 984 045 zł. na spłatę:
- otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągu we wsiach: Legacz, Lubomin, Ładzyń, Wólka Czarnińska, Czarna, Szymankowszczyzna Szymankowszczyzna Porąb, której spłata przypadających w 2006 r. rat stanowi kwotę 358 800 zł.
- otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągu we wsi Rządza i części wsi Papiernia, której spłata przypadających w 2006 r. rat stanowi kwotę – 104 809 zł.
- otrzymanej z WFOŚiGW pożyczki na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych, której spłata przypadających w 2006 r. rat stanowi kwotę – 92 500 zł.
- zaciągniętego kredytu na budowę budynku gimnazjum, którego spłata przypadających w 2006r. rat stanowi kwotę 222 200 zł.
- zaciągniętego kredytu na budowę drogi Papiernia – Rządza, którego spłata przypadających w 2006 r. rat stanowi kwotę 185 736 zł.
- zaciągniętego preferencyjnego kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Ołdakowizna, Wólka Pierząca, którego spłata przypadających w 2006r. rat stanowi kwotę 20 000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 (rozchody).
2. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy w wysokości
1 910 288 zł. zostaną sfinansowane:
a) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na budowę wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka i Pustelnik - II transza – 647 574 zł.
b) z zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sokólu – 400 000 zł.
c) z zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu we wsiach: Suchowizna, Zalesie, Goździówka – 300 000 zł.
d) wolne środki pieniężne, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 562 714 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 (przychody).
§ 3
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.
§ 4
Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 20 000 zł. do dyspozycji Wójta Gminy, która zostanie wykorzystana przy przenoszeniu wydatków w ramach zmian w planie wydatków budżetu, dokonywanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 5
Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 2 388 000 zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 11 914 244 zł. z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6
1. Udziela cię pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000 zł. na budowę drogi wojewódzkiej nr 637, stanowiącej jednocześnie obwodnicę Stanisławowa, co zostało uwzględnione w planie wydatków Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
2.Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego w wysokości 50 000 zł. na budowę drogi powiatowej wraz chodnikami, stanowiącej jednocześnie część ulicy Wołomińskiej w Stanisławowie, co zostało uwzględnione w planie wydatków Dział 600 – Transport i łączność, rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6300 – Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
§ 7
1. W planie wydatków budżetu określa się – zgodnie z załącznikiem Nr 6 – kwoty i zakres dotacji dla samodzielnych instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie, oraz organizacji sportowych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Zmiana wielkości dotacji określonych w załączniku Nr 6 następuje w drodze uchwał Rady Gminy.
§ 8
Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty w załączniku Nr 7.
§ 9
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 65 000 zł., oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 65 000 zł.
§ 10
1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, oraz zwiększeń wydatków na zadania majątkowe i wydatki na wynagrodzenia osobowe,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.
2. O zmianach w planie wydatków dokonywanych na podstawie upoważnień i uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy w ramach:
a) informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r., której przedstawienie przewiduje art. 135 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
b) sprawozdania z rocznego wykonania budżetu gminy przedkładanego w myśl art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
§ 11
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.
2. Suma zaciągniętych zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty
1 000 000 zł.
3. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel określony w ust. 1, podlegają spłacie lub wykupowi w roku budżetowym.
§ 12
Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania na kwotę 3 500 000 zł.
§ 13
Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.
§ 14
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami prawa.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Gałązka

Więcej »
Druk nr 187 - projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2006.
Projekt
UCHWAŁA Nr XXXI/…/05
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi na Rok 2006.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1.
Uchwalić Program Współpracy Gminy Stanisławów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info