Załatwianie spraw » Mieszkalnictwo i budownictwo
Zasady ubiegania się o lokal socjalny

UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW

KOGO DOTYCZY
Osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego, które spełniają co najmniej jeden warunków: - nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądu; - są zameldowane na terenie gminy i nie mają tytułu prawnego do lokalu i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu jest niższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym. Osób ubiegających się o poprawę warunków zamieszkiwania, które są zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Stanisławów i spełniające co najmniej jeden z następujących warunków: - zamieszkujące w lokalach, w których wielkość powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego jest mniejszy niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniejsza niż 10 m2, - zamieszkujące w budynkach, które ze względu na zły stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania, - będące osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na kondygnacjach wyższych, niż na parterze w budynkach nie posiadających windy. Osób ubiegających się najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, które spełniają jeden z następujących warunków: - są zameldowane na terenie gminy, nie mają tytułu prawnego do lokalu i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu jest niższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym; - zamieszkującym na terenie gminy w lokalach , w których wielkość powierzchni pokoi na członka gospodarstwa domowego jest mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniejsza niż 10 m2 ; - zamieszkującym na terenie gminy w budynkach, które ze względu na zły stan techniczny zostały decyzją nadzoru budowlanego wyłączone z użytkowania; - będącym osobami niepełnosprawnymi, mieszkającymi na terenie gminy na kondygnacjach wyższych, niż na parterze w budynkach nie posiadających windy; - nie mającym tytułu prawnego do lokalu na czas pracy w instytucjach ważnych dla funkcjonowania gminy; - które utraciły na terenie gminy lokal mieszkalny w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy budowlanej, a nie spełniają kryteriów wynajęcia mieszkania socjalnego.

WYMAGANE DOKUMENTY - Wniosek do Wójta Gminy Stanisławów o przydział lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy ( wzór do pobrania). - Orzeczenie sądu o nabyciu prawa do lokalu socjalnego. - Potwierdzenie zameldowania na terenie gminy Stanisławów. - Zaświadczenie o wysokości dochodów za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku, wnioskodawcy i osób wymienionych we wniosku. - Zaświadczenie o przebywaniu w domu dziecka z podaniem terminu jego opuszczenia.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
OPŁATY
Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
- Wnioski osób ubiegających się o wynajęcie lokalu socjalnego są rejestrowane w Urzędzie Gminy Stanisławów w rejestrze osób oczekujących na mieszkanie socjalne z gminnego zasobu mieszkaniowego w kolejności wpływu. - Właściwy pracownik Urzędu Gminy Stanisławów rozpatruje złożone wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego lub socjalnego zgodnie z kryteriami określonymi w pkt. 8.1. oraz pkt. 8.2. „WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY STANISŁAWÓW NA LATA 2008-2013” wprowadzonego Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30.10.2008 r. celem ustalenia uprawnień wnioskodawców do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. - Kontrolę społeczną w sprawach dotyczących rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i o najem lokali socjalnych sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. - Właściwy pracownik Urzędu Gminy Stanisławów w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej, niż raz w roku przedkłada Społecznej Komisji Mieszkaniowej, celem zaopiniowania, wnioski osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. - Przed skierowaniem sprawy na posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, właściwy pracownik Urzędu Gminy Stanisławów wzywa osoby uprawnione do przedstawienia aktualnych dokumentów potwierdzając ich wysokość średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego tych osób za okres 3 miesięcy. - Po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej właściwy pracownik Urzędu Gminy Stanisławów sporządza wykazy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego. Wnioski są umieszczane w wykazach według kolejności ich zgłaszania. - Sporządzone wykazy, są zatwierdzane przez Wójta Gminy Stanisławów oraz podawane do publicznej wiadomości. - Z osobami umieszczonymi w zatwierdzonym przez Wójta wykazie są zawierane umowy najmu mieszkania socjalnego.
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Podinspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świetochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848
PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Dz 2005 r. Nr 31, poz. 266 ). - Uchwała Nr XXI/107/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30.10.2008 r. wprowadzająca „WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY STANISŁAWÓW NA LATA 2008-2013”
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC166.7 KB POBIERZWzór wniosku o wynajm mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy19.01.2009 15:4779

Autor : Jan Świętochowski
Zredagował(a) : Robert Wiącek
Data ostatniej modyfikacji : 19.01.2009 15:44
Liczba wyświetleń : 193

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Wiącek  19.01.2009 15:42pokaż tą wersjęlicznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info