Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
Rejestry, ewidencje, archiwa w Urzędzie Gminy Stanisławów
Rejestry, ewidencje, archiwa
Marta Rogala - Kierownik USC i spraw obywatelskich, p. 12 tel. 0257575855
Akta stanu cywilnego
Ewidencja ludności
Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
Rejestr wyborców
Jan Świętochowski - Stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej i gospodarki komunalnej p. 13, tel. 0257575848

Karolina Wszołek - Sekretarka p. 10 tel. 0257575853
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Rejestr prowadzących działalność związaną z odbiorem odpadów komunalnych
Rejestr prowadzących działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych
Rejestr umów na odbiór odpadów komunalnych
Rejestr umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Iwona Biesiada - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Stanowisko ds. kadr, bhp i kancelarii, p. 19 tel. 0257575858
Centralny rejestr decyzji
Centralny rejestr postanowień
Rejestr wypadków przy pracy
Ewidencja czasu pracy
Ewidencja wyjść w godzinach pracy w sprawach osobistych
Ewidencja wyjść w godzinach pracy w sprawach służbowych
Ewidencja delegacji służbowych
Ewidencja odpracowywania godzin nadliczbowych
Ewidencja zwolnień lekarskich
Ewidencja umów użyczenia samochodu prywatnego do celów służbowych
Ewidencja upoważnień i pełnomocnictw
Ewidencja wydanych legitymacji służbowych
Ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
Wanda Zdanowicz - Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, p. 17 tel. 0257575845
Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Rejestr wydanych zaświadczeń na dokonaną opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego
Rejestr wymiarowy podatku rolnego
Rejestr wymiarowy podatku leśnego
Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości
Rejestr ulg ustawowych w podatku rolnym
Rejestr podań o umorzenie podatków
Rejestr wydanych zaświadczeń
Irena Mroczek - Stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych, p. 17 tel. 0257575845
Archiwum zakładowe
Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego
Rejestr wymiarowy podatku rolnego
Rejestr wymiarowy podatku leśnego
Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości
Rejestr ulg ustawowych w podatku rolnym
Rejestr podań o umorzenie podatków
Rejestr wydanych zaświadczeń
Danuta Słowik - zastępca skarbnika gminy, p. 22 tel. 0257575877
Centralny Rejestr Umów i Zleceń
Rejestr instytucji kultury
Rejestr wystawionych faktur i not księgowych
Kinga Sosińska - Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat, p. 16 tel. 0257575847
Rejestr wpłat podatku od środków transportowych
Janina Szulim - Stanowisko ds. księgowości podatkowej, p. 21 tel. 0257575876
Ewidencja sprzedaży
Bożena Zdanowicz - Stanowisko ds. księgowości opłat komunalnych, p. 16 tel. 0257575847
Rejestr faktur za pobór wody
Rejestr wpłat za pobór wody
Rejestr wpłat za wywóz odpadów komunalnych
Monika Lewandowska - Stanowisko ds. zamówień publicznych, p. 8 tel. 0257575851
Rejestr zamówień publicznych
Janina Gańko - Stanowisko ds. planowania przestrzennego, p. 10 tel. 0257575853
Rejestr decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tadeusz Pyrzanowski - Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, p. 5 tel. 0257575852
Rejestr wydanych warunków na wykonanie przyłączy wodociągowych
Rejestr zawartych umów na dostarczanie wody
Dariusz Kowalczyk - Stanowisko ds. inwestycji, p. 6 tel. 0257575852
Ewidencja dróg gminnych
Rejestr wydanych decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych
Hanna Pietrzyk Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, działalności gospodarczej i promocji, p. 14 tel. 0257575865
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zarządzeń wójta
Rejestr uchwał Rady Gminy
Rejestr wniosków radnych
Ewidencja działalności gospodarczej
Tomasz Zdanowicz - Stanowisko ds. biuletynu informacji publicznej p. 7 tel. 0257575874
Rejestr udostępniania informacji publicznej (sekretariat)
Rejestr zmian (w Biuletynie Informacji Publicznej, w Internecie)

Samorządowy Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Stanisławowie, ul. Szkolna 4, dyrektor Janusz Wieczorek
Ewidencja oświatowych placówek niepublicznych z terenu gminy Stanisławów
Ewidencja spełniania obowiązku nauki młodzieży w wieku 16 - 18 lat
Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych z terenu gminy Stanisławów
Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną na stopień nauczyciela mianowanego
Rejestr wydanych aktów mianowania na stopień nauczyciela mianowanego

Dane zawarte w ww są udzielane na pisemny wniosek.
Więcej »licznik odwiedzin: 1457907© 2004 Internet-Info